تبلیغات
Обо всём - Поликли́ника
Обо всём


Поликли́ника

 

۞Поликли́ника۞

 

Я студе́нт. Но вы, коне́чно же, зна́ете, что студе́нты мы то́лько в университе́те. В магази́не мы покупа́тели , в музе́е_экскурса́нты , в тра́нспорте_пассажи́ры , в кофе́_посети́тели , а в поликли́нике мы пацие́нты. К сожале́нию, все мы иногда́ боле́ем. О́сенью, наприме́р, я ча́сто простужа́юсь. И тогда́ ну́жно идти́ в поликли́нику. Снача́ла мы идём в регистрату́ру. Там нас встреча́ет медсестра́, она́ заполня́ет ка́рту на ка́ждого студе́нта и выдаёт  тало́ны на приём. Пото́м студе́нтов принима́ют врачи́.

Врач-терапе́вт внима́тельно осма́тривает студе́нтов, спра́шивает: (( Как вы себя́ чу́вствуете?)), (( На что вы жа́луетесь?)), (( Что у вас боли́т?)), измеря́ет температу́ру.

Врач-окули́ст проверя́ет зре́ние, врач-хиру́рг ле́чит тра́вмы, а врач-отоларинго́лог (лор-врач) проверя́ет у́ши, го́рло и нос.

Е́сли студе́нт чу́всвует себя́ о́чень пло́хо, его́ друзья́ мо́гут вызва́ть врача́ на дом, а е́сли совсе́м пло́хо, то мо́жно вы́звать‹‹ско́рую по́мощь».

В на́шей поликли́нике рабо́тают замеча́тельные врачи́ и медсёстры. Са́мые приве́тливые медсёстры _ в процеду́рном кабине́те. Они́ беру́т кровь на ана́лиз и де́лают уко́лы. И э́то соверше́нно не бо́льно.

درمانگاه

 

من دانشجو هستم.اما همانطور که شما میدانین ما فقط در دانشگاه دانشجو هستیم.

در مغازه  خریدار(یا مشتری)هستیم، در موزه بازدیدکننده،در حمل و نقل مسافر، در کافه مشتری و در درمانگاه ما بعنوان بیمار هستیم.

متاسفانه همه ی ما گاهی بیمار میشیم.

برای مثال در پاییز من اغلب سرما میخورم و در اون زمان باید به درمانگاه بروم.

در ابتدا به پذیرش میرویم و پرستار ما را میبیند،او برای هر دانشجویی کارتی را پر میکندو برگه ی کوچکی را برای پذیرش تحویل میدهد.

سپس پزشک ها دانشجویان را پذیرش میکنند.

پزشک بیماری های داخلی با دقت دانشجویان را معاینه میکند و میپرسد: (مشکل شما چی هست؟)، (ناراحتی شما چی هست؟)،(کجات درد میکنه؟)،درجه حرارت بدن را اندازه گیری میکند.

چشم پزشک بینایی را کنترل میکند،پزشک جراح آسیب دیدگی را درمان میکند و پزشک گوش و حلق و بینی هم گوش، گلو و بینی را معاینه(کنترل)میکند.

اگر دانشجو حس کند که حالش خیلی خراب است دوستانش میتوانند پزشک را به خانه بیاورند و اگر حالش کاملا خراب باشد میتوان آمبولانس را خبر کرد.

در درمانگاه ما پزشکان ماهری فعالیت میکنند.خوش رو ترین پرستار ها در اتاق تزریقات هستند،آنها آزمایش خون میگیرند و آمپول میزنند و اصلا درد ندارد.
طبقه بندی: داستانک های روسی،
♥ نوشته شده در چهارشنبه 28 مرداد 1394 ساعت 05:54 ب.ظ توسط сахар : نظرات()


Design By : Bia2skin.ir