تبلیغات
Обо всём - Частиречи(اجزای کلام)
Обо всём


Частиречи(اجزای کلام)

Частиречи

 зна́чит

 образе́ц

1

И́мя

существи́тельное

اســـم

журна́л  _ Кни́га  _ окно́

2

И́мя

прилага́тельное

 

صفــت

 

 

Краси́вый _ Краси́вая _ Краси́вое

Ма́ленький _ Ма́ленькая _ Ма́ленькое

Большо́й _ Больша́я _ Большо́е

3

И́мя

Числи́тельдное

عـــدد

Кали́чественное числи́тельное(один,два,три,....)

Поря́дковые числи́тельные(первый,второ́й,...)

Дро́бные числи́тельные(одна́ втора́я1/2 ,...)

4

Местоиме́ние

ضمــیر

*Ли́чные местоиме́ния(я_ты_он_мы_вы_они)

*Притяжа́тельные местоиме́ния(мой_твой_.....)

*Возвра́тное местоиме́ние(себя,...)

*Указа́тельные местоиме́ния(это,то,....)

*Неоределённые местоиме́ния(кто_нибудь,кто_то,...)

*Вопроси́телбные местоиме́ния(кто?,что?,...)

*Отрица́тельные местоиме́ния(никто́,ничто́,...)

*предели́тельно-обоща́ющие местоиме́ния(ка́ждый,вся́кий,любой,все)

*определи́тельно-уточня́ющие местоиме́ния(сам,самый)

5

Глаго́лы

افــــعــال

*св→ проше́дшие  и  бу́дущие вре́мии

*нсв→проше́дшие,настя́щие,бу́дущие вре́мии

6

Наре́чие

قــــید

Быстро,по-русски,....

7

Сою́зы

حروف ربط

И , а , о,.....

8

Предло́ги

حروف اضافه

В , на,.....

 

9

Части́ца

 ادات

Ра́зве_ведь_если,....

10

Междоме́тие

حروف ندا

Увы, ах, ой ,......

 

 

دانـــلود

 

این مطلب در لینک بالا که جهت دانلود قرار داده شده به صورت جدول بندی میباشد اما متاسفانه در اینجا جدول نمایش داده نشد


♥ نوشته شده در جمعه 20 شهریور 1394 ساعت 01:19 ب.ظ توسط сахар : نظرات()


Design By : Bia2skin.ir